reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 117-122

Skupinová KBT pro pacienty s úzkostně depresivními poruchami - zkušenosti z praxe

Mgr.Roman Pešek1,2,3, Mgr.Sandra Gembčíková2, Mgr.Hana Kučová2
1 Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS) Praha
2 Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha
3 Soukromá KBT praxe Praha 6 – Dejvice

Článek popisuje zkušenosti se skupinovou kognitivně behaviorální terapií (KBT) na Psychosomatické klinice v Praze. Krátkodobá ambulantní skupinová KBT je určena především pro pacienty s poruchami ze spektra neurotických a úzkostných poruch a s mírnými depresivními poruchami. Jsou zmiňovány struktura a průběh sezení a popisovány zkušenosti s často využívanými kognitivně behaviorálními metodami (např. kognitivní restrukturalizace nebo terapeutické dopisy). Uváděny jsou některé problémy ilustrované na jedné krátké kazuistice. Závěrem jsou zmiňovány zpětné vazby pacientů a diskutovány hypotetické příčiny, proč někteří pacienti z terapie dostatečně dobře neprospívají.

Klíčová slova: skupinová kognitivně behaviorální terapie, úzkostné poruchy, zkušenosti z praxe

Group CBT therapy for patients with anxiety and depressive disorders experience from practice

The article describes the practice of group cognitive behavioral therapy (CBT) in Psychosomatická klinika in Prague. Short-term outpatient CBT group is intended for patients with disorders from spectrum of neurotic disorders, anxiety disorders and moderate depression. The structure of the sessions is mentioned and the experience with commonly used cognitive-behavioral methods (like cognitive restructuring or therapeutic letters) in group settings are described. Several problems are mentioned and illustrated in one short case study. In the end, patients’ feedback is stated, and hypothetical causes why some patients do not have sufficient benefit from group CBT therapy are discussed.

Keywords: group cognitive behavioral therapy, anxiety disorders, experience from practice

Zveřejněno: 26. říjen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.