reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 108-110

Léčba farmakorezistentní deprese u polymorbidní pacientky

MUDr.Jana Komorousová, Ph.D.
Psychordinace Smrková s. r. o., Plzeň

Kazuistika představuje léčbu pacientky s diabetem 2. typu, která onemocněla depresí a jejíž psychický stav se po několika letech neúspěšné léčby významně zlepšil při užívání kombinace agomelatinu a venlafaxinu. U pacientky se vlivem této farmakoterapie zlepšily nejen psychické potíže, ale i významně klesla tělesná hmotnost a glykovaný hemoglobin, což je u léčby diabetu žádoucí. Kazuistika ukazuje, že je důležité léčbu podávat při dobré toleranci dostatečně dlouho, než se vysadí pro nedostatečný efekt. Dále se agomelatin jevil jako vhodný pro léčbu deprese u polymorbidní pacientky v lékové kombinaci, a to pro svůj profil lékových interakcí i nízké míře nežádoucích účinků.

Klíčová slova: diabetes mellitus, deprese, antidepresivum, venlafaxin, agomelatin

Treatment of farmacoresistant depression in polymorbid patient

Case report presents the treatment of patients with type 2 diabetes who suffered from depression and whose psychological state after several years of unsuccessful treatment significantly improved with a combination of agomelatine and venlafaxine. Thanks to this medication the patient was improved in both psychological state and metabolic state - significantly decreased body weight and glycated hemoglobin, which is for treatment of diabetes desirable. Case report shows the importance to treat patients for sufficiently long period (if treatment well tolerated) untill the therapeutical effect land. Furthermore, agomelatine appeared to be suitable for the treatment of depression in polymorbid patients with drug combination, thanks to its profile of drug interactions and low rate of side effects.

Keywords: diabetes mellitus, depression, antidepressant, venlafaxine, agomelatine

Zveřejněno: 26. říjen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.