reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 104-107

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy - jeho využití v klinické praxi

MUDr.Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Psychiatrie s. r. o., Plzeň
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Aripiprazol je atypické antipsychotikum (parciální agonista D2 a 5-HT1A a antagonista 5-HT2A receptorů). Aripiprazol je účinný v krátkodobé i dlouhodobé léčbě bipolární afektivní poruchy. Na 3 kazuistikách pacientek léčených pro bipolární poruchu ukazujeme možnosti využití aripiprazolu v léčbě tohoto onemocnění.

Klíčová slova: aripiprazol, bipolární afektivní porucha, účinnost, snášenlivost, augmentace, atypická antipsychotika

Aripiprazole in the treatment of bipolar disorder - its use in the clinical practice

Aripiprazole is atypical antipsychotik (partial agonist of D2 and 5-HT1A and antagonist of 5-HT2A receptors). Aripiprazole is effective in the short and longterm treatment of bipolar affective disorder. We demonstrate on 3 case reports of bipolar patients when is possible to use aripiprazole in the treatment of this disorder.

Keywords: aripiprazole, bipolar affective disorder, efficacy, tollerability, augmentation, atypic antipsychotics

Zveřejněno: 26. říjen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.