reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 88-91

Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit

prof.MUDr.Eva Králíková, CSc.1,2, MUDr.Lenka Štěpánková, Ph.D.1, MUDr.Erika Kalinová3, MUDr.Zuzana Provazníková3, MUDr.Bc.Kristina Sadílková3
1 Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky &ndash, kliniky endokrinologie a metabolizmu, 1. LF UK a VFN v Praze
2 Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
3 Psychiatrická nemocnice Bohnice

Nemoci způsobené kouřením jsou nejčastější příčinou úmrtí psychiatrických pacientů. Účinná léčba závislosti na tabáku existuje: je to intervence zaměřená na změnu kuřáckých stereotypů a hledání nekuřáckých řešení v kombinaci s farmakoterapií. Léky první linie jsou náhradní terapie nikotinem, bupropion a v současnosti nejúčinnější vareniklin. Právě širší aplikaci vareniklinu u kuřáků s psychiatrickou diagnózou dosud bránily obavy z neuropsychiatrických vedlejších účinků. Ty však byly nyní definitivně vyvráceny rozsáhlou studií EAGLES, která zahrnovala více než 8 000 kuřáků, z toho přes 4 000 psychiatricky nemocných. Evropská léková asociace na jejím základě rozhodla o odstranění tohoto varování z příbalového letáku. Navíc se opakovaně potvrdil přínos abstinence od kouření pro prognózu a léčbu psychiatrických onemocnění. Neposkytování na důkazech založené léčby závislosti na tabáku psychiatrickým pacientům tak lze dnes již těžko omlouvat.

Klíčová slova: kouření, závislost na tabáku, psychiatrický pacient, léčba, vareniklin, bupropion, neuropsychiatrické nežádoucí účinky

The most common cause of death of psychiatric patients: We should not be afraid to treat it

Smoking related diseases are the leading cause of death among psychiatric patients. Effective treatment for tobacco dependence exists: it involves both interventions aimed at changing smoking stereotypes and search for nonsmoking solutions in combination with pharmacotherapy. First-line drugs are nicotine replacement therapy, bupropion and varenicline, currently the most effective one. Among psychiatric patients, so far the fear of neuropsychiatric side effects prevented broader application of varenicline. However, they have now been definitively refuted EAGLES large study that involved more than 8,000 smokers, of whom over 4,000 with psychiatric diagnosis. The European Medicines Association on that basis decided to eliminate this warning from the package insert. Moreover, benefits of abstinence from smoking for prognosis and treatment of psychiatric disorders are repeatedly proven. Failure to provide evidence-based tobacco dependence treatment to psychiatric patients can now hardly be excused.

Keywords: smoking, tobacco dependence, psychiatric patient, treatment, varenicline, bupropione, neuropsychiatric adverse effects

Zveřejněno: 26. říjen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.