reklama

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 69-72

Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky

MUDr.Luboš Janů, Ph.D.1, MUDr.Sylva Racková, Ph.D.2, MUDr.Miroslava Žáčková1
1 A-Shine s.r.o.
2 Psychiatrie-ambulance s.r.o.

Na dvou kazuistikách popisujeme přechod na aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí. Je jen málo informací o možnosti zahájit léčbu depotními antipsychotiky druhé generace v ambulantní praxi. Problémem může být i nedostatek přesných informací o dynamice změny z jiné medikace na novou léčbu. Je potřeba vytipovat vhodné pacienty se zkušeností s orálním aripiprazolem. Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí může rozšířit léčebné možnosti pro vhodné skupiny pacientů.

Klíčová slova: aripiprazol, změna medikace, kazuistika

Switch to long-acting injectable suspension Abilify Maintena in outpatient settings, risks and benefits. Two case reports

Using two case reports we documented switch to long-acting injectable suspension of aripiprazole. There is rare information about possibility to start depo medication of second generation of antipsychotic in out-patient private practices. Also lack of recommendations for switch could be a barrier for starting such new treatment. There is need for appropriate patients with suitable experience from oral formula. Using long-acting injectable suspension of aripiprazole may enhance treatment possibilities especially for sensitive patients.

Keywords: aripiprazole, switch of medication, case report

Zveřejněno: 10. červen 2016


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.